เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 บริษัท จันทโรทัย กรุ๊ป จำกัด (Amphawa Charcoal) ได้รับเชิญเข้าร่วม การสัมมนาสรุปผลกิจกรรม นำเสนอผลงาน มอบรางวัล
และเผยแพร่ความรู้ " โครงการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพสถานประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป " ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ
และยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร

ภายในงานมีการนำเสนอผลงานของวิสาหกิจที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จ (Success Case) และมอบรางวัลให้สถานประกอบการที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จ (Success Case)
ทั้งนี้ บริษัท จันทโรทัย กรุ๊ป จำกัด
(Amphawa Charcoal) ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิสาหกิจที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จ และได้รับรางวัลสถานประกอบการ
ที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จ อีกด้วย